Algemene Voorwaarden/ General Terms & Conditions Accommodation

*FOR ENGLISH, PLEASE SEE BELOW*


Algemene Voorwaarden accomodatie:

Bij akkoord van de algemene voorwaarden, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden, overeenkomst en specifieke voorwaarden:

 • Bij afgelasting, het staken, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten voor accommodatie worden niet terug betaald.
 • Schade geleden op de evenementen locatie kan niet op de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 worden verhaald.
 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.
 • Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze personen.

De Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand doordat U het aankoopproces voor een overnachting op de Website volledig doorloopt en van de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 een e-mail ontvangt met een bevestiging van Uw aankoop.
 • In het bestelproces geeft u de persoonsgegevens in die de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 nodig heeft om aan u een bevestiging te kunnen leveren. De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuiste of onvolledige invoer van gegevens in uw bestelproces
 • Iedere overeenkomst wordt uitsluitend gesloten in het Nederlands of Engels en door de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 elektronisch gearchiveerd. U kunt hiervan een kopie opvragen bij de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020.

Voorwaarden accommodatie

1. Algemeen

 • Overnachting, beddengoed en toeristenbelasting zijn inclusief.
 • Annulering is na betaling niet mogelijk, U bent gehouden aan 100% van de reserveringswaarde inclusief BTW.
 • Bij No Show zullen de overeengekomen diensten in rekening worden gebracht. U bent gehouden aan 100% van de reserveringswaarde inclusief BTW.
 • Extra kosten buiten het aangeboden pakket zijn voor eigen rekening.
 • Eventuele door u aangebrachte persoonlijke of materiele schade tijdens het verblijf zal volledig aan u worden doorbelast.

2. Aankomst en vertrek

 • De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst op de vastgestelde aankomsttijd worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek dient de accommodatie verlaten te zijn op de vastgestelde vertrektijd. De algemene aankomst- en vertrektijden zijn:
  • Weekend: vrijdag vanaf 17.00 uur, zondag voor 17.00 uur
  • Midweek: maandag vanaf 12.00 uur, vrijdag voor 10.00 uur
  • Halve midweek (ma-wo): maandag vanaf 12.00 uur, woensdag voor 10.00 uur
  • Halve midweek (wo-vr): woensdag vanaf 14.00 uur, vrijdag voor 12.00 uur
  • Week (ma-zo): maandag vanaf 12.00 uur, zondag voor 17.00 uur
  • Week (vr-do): vrijdag vanaf 17.00 uur, donderdag voor 20.00 uur
 • Van deze aankomst- en vertrektijden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 • Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteiten eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

3. Reglementen

 • Alle gasten dienen zich te houden aan de door Boerderij Dichtbij vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. de huisregels. Deze Reglementen zijn aanwezig in de accommodatie en kunt u bij opvragen bij de receptie.
 • Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag Boerderij Dichtbij de gasten niet onderbrengen.
 • Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat op uw reservering van de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
 • Boerderij Dichtbij behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opgevouwen op het bed achterlaten, keuken en koelkast schoonmaken, vuilniszak in container plaatsen).
 • Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, huisregels en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Boerderij Dichtbij het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

4. Breuk, vermissing

De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Boerderij Dichtbij en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

5. Aansprakelijkheid

 • Boerderij Dichtbij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op ons park en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Boerderij Dichtbij.
 • Boerderij Dichtbij is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 • U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde
 • accommodatie en/of andere eigendommen van Boerderij Dichtbij ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.
 • U vrijwaart Boerderij Dichtbij voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
 • Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

6. Klachten

Ondanks de zorg en de inspanning van Boerderij Dichtbij kunt u van mening zijn dat u een rechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u direct bij de beheerder/receptie van het park te melden, zodat die de mogelijkheid krijgt per omgaande een mogelijke oplossing te zoeken.

Huisregels Boerderij Dichtbij:

Om uw verblijf en die van andere gasten zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen, is een aantal huisregels opgesteld. Wij gaan ervan uit dat u deze regels aandachtig leest en u zich daaraan zult houden.

Algemene regels

 • In alle binnenruimtes is het verboden te roken. Het is wel toegestaan te roken onder de luifels die zich buiten bevinden.
 • Betreed geen gebouwen en terreinen die niet voor u bestemd zijn dan wel niet door u zijn afgehuurd.
 • Sportvloer van de sportzaal uitsluitend betreden met schone sportschoenen met lichte zolen.
 • Auto’s, fietsen en andere voertuigen uitsluitend parkeren op het hiervoor bestemde parkeerterrein.
 • Huisdieren zijn op dit terrein niet toegestaan.
 • Boerderij Dichtbij is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, schade of verlies van uw eigendommen.
 • Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene op het terrein of in de sporthal spelen en verblijven (gezien de veiligheid van het kind). Degene die toezicht houdt is ervoor verantwoordelijk dat de kinderen op de hoogte zijn van de geldende regels.
 • Balspelen zijn niet toegestaan op het binnenplein.
 • Bij het verlaten van een door u gebruikte ruimte, dient u deze netjes achter te laten en uw afval mee te nemen of te deponeren in de hiervoor bestemde kliko bakken. Glas afval moet worden gedeponeerd in de glasbak naast de dierenstal.
 • Bij vertrek van uw verblijf, dienen al het serviesgoed, glaswerk en bestek schoon op de oorspronkelijke plaats gezet te worden. Gebruik de vaatwasser op zijn laatst 2 uur voor vertrek. Indien er na die tijd nog vaat is, dient u het met de hand af te wassen.

Overlast

 • Veroorzaak geen overlast voor omwonenden en medegasten.
 • Het volume van o.a. muziek en tv moet worden beperkt tot de eigen ruimte.
 • Tussen 21.00 – 09.00 uur is het verboden buiten geluidsinstallaties te gebruiken.
 • Tussen 23.00 – 07.00 uur is het verboden buitenactiviteiten te laten plaatsvinden.
 • Tussen 23.00 – 07.00 uur dienen deuren en ramen van betreffende ruimte gesloten te zijn, behoudens een toegangsdeur voor het doorlaten van personen en goederen.

Eigendommen Boerderij Dichtbij

 • Meubels die binnen staan, mogen niet naar buiten worden meegenomen.
 • Schade of vermissing van eigendommen van Boerderij Dichtbij afkomstig uit de door u gebruikte ruimtes moeten door u worden vergoed.
 • Na het gebruik van glas- en serviesgoed dient u deze af te wassen en terug te zetten op de oorspronkelijke plaats.

Brandgevaarlijke activiteiten

 • Het is verboden brandgevaarlijke activiteiten uit te voeren (zoals gebruik van chemische stoffen en vuurwerk).
 • Indien u wilt barbecueën, is dit uitsluitend toegestaan met een gas barbecue of de brandveilige barbecue die u bij Boerderij Dichtbij kunt huren. Gebruik van een barbecue is op eigen risico en dient in alle voorzichtigheid te gebeuren.
 • Het maken van een kampvuur dient te geschieden in samenspraak met de beheerder van Boerderij Dichtbij. Deze activiteit is geheel op eigen risico en mag uitsluitend plaatsvinden in de daarvoor bestemde zitkuil, die zich op het buitenterrein bevindt. Hiervoor dient u speciaal brandhout te gebruiken (en geen afval of eigendommen van Boerderij Dichtbij).
 • Op het moment van reserveren, stemt u toe met deze huisregels. Bij bezwaar van een van de bovenstaande huisregels, dient u dit voorafgaand aan uw verblijf te melden. Horen wij niets, dan gaan wij ervan uit dat u de huisregels accepteert en in acht neemt.

ENGLISH:

General Terms & Conditions Accommodation:

By agreeing to the General Terms and Conditions, You agree to the below conditions, agreement and specific conditions:

 • The organisation of the Invictus Games The Hague 2020 can not be held liable in the event of a cancellation, strike, non-play, or not finishing of games. The accommodation fee costs will not be reimbursed.
 • Damages suffered at the event site cannot be recovered from the organisation of the Invictus Games The Hague 2020.
 • The organisation of the Invictus Games The Hague 2020 cannot take responsibility for minors.
 • Persons who cannot be held responsible for their own actions must be accompanied by a supervisor who is responsible for these persons.

The Agreement

 • The Agreement is established when You have completed the purchase process for an accommodation on the Website and You have received a confirmation email from the organisation of the Invictus Games The Hague 2020.
 • In the ordering process, You provide the personal data that the organisation of the Invictus Games The Hague 2020 needs in order to deliver You a confirmation The organisation of the Invictus Games The Hague 2020 is not responsible for the consequences of providing incorrect or incomplete data in Your ordering process.
 • Every Agreement is concluded exclusively in Dutch or English and is electronically archived by the organisation of the Invictus Games The Hague 2020. You can request a copy from the organisation of the Invictus Games The Hague 2020.

Conditions accommodation

1. General

 • Overnight stay, linen and City Tax are included
 • Cancellation after payment is not possible, You are 100% percent held to the reservation value including VAT.
 • In case of no show the agreed services are charged. You are 100% percent held to the reservation value including VAT.
 • Extra costs outside the package are on your own expenses.
 • Any personal or material damage caused by you during your stay will charged to you in full.

2. Arrival & Departure

 • The booked accommodation can be visited on the day of arrival. The general arrival – and departure times are:
  • Weekend: Friday from 17.00, Sunday before 17.00
  • Week: Monday from 12.00 , Sunday before 17.00 uur
 • In case of earlier termination of stay, you don’t have the right on restitution on (part of) the costs.

3. Regulations

 • All guests need to follow the rules of Boerderij Dichtbij
 • You need to identify yourself upon check in. If this is not possible Boederij Dichtbij has the right to cancel your booking
 • Boerderij Dichtbij hasthe right to make changes in the facilities, rules and times
 • You need to deliver the accommodation clean upon departure
 • In case of infringement of the regulations, house rules or any other conditions, Boederji Dichtij has the right to remove you from the accommodation without restitution of costs.

4. Damage, missing

You are responsible for orderly state of affairs on the accommodation. You are responsible for damage and/or missing of your personal belongings and belongings is Boederdij Dichtbij. .

5. Liability

 • Boederij Dichtbij is not liable for theft, loss of damage on persons or belongings during the stay.
 • Boerderij Dichtbij is not liable for malfunctions of services from third parties
 • In case of not delivering the accommodation according to the regulations, extra costs can be charges.

6. Complains

In case of a complaint, this can be done at the reception and needs to be done immediately so Boederij Dichtbij has the opportunity to look for a solution.

Houserules Boederij Dichtbij:

General rules

 • It is prohibited to smoke
 • Do not enter private areas
 • Only enter sport areas with clean shoes with light soles
 • Cars, bikes and other means of transportation can only be parked on the designated parking areas..
 • Pets are not allowed
 • Boerderij Dichtbij is not liable for personal, damage or loss of your properties
 • Ball games are not allowed on the inside square
 • Upon departure, the accommodation needs to be left clean
 • Upon departure all china needs to be cleaned

Nuisance

 • Do not cause any inconvenience for local residents and other guests
 • Volume of music and television needs to be limited to your own accommodation
 • Between 9pm and 09am the use of outside sounds systems is prohibited
 • Between 11pm and 07am outside activities are prohibited
 • Between 11pm and 07am doors and windows need to be closed

Belongings Boederij Dichtbij

 • Inside interior is not allowed to be moved outside
 • Damage or loss on belongings of Boerderij Dichtbij need to be compensated

Fire-hazardous activities

 • It is prohibited to cary out fire-hazardous activities, for example fireworks
 • In case of a barbecue it is only allowed to use a gas barbecue that can be rented by Boerderij Dichtbij. Use of barbecue is on own risk
 • Campfires need to be discussed with the owner
 • At time of reservation you agree with the house rules